ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πτολεμαΐδα, 12/4/2019

 

Συνάδελφοι,
Σας παρουσιάζουμε την τροπολογία για τις συντάξεις χηρείας που ενσωματώνεται ως άρθρο 19 στο πολυνομοσχέδιο για τις 120 δόσεις.

Θετική εξέλιξη. Οι προσπάθειες μας φέρανε το ποθητό αποτέλεσμα και μας δικαιώνουν πλήρως. Άλλωστε σας το ανακοινώσαμε από τον Σεπτέμβρη του 2018.

Για το ΔΣ

     Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας

Αναστάσιος Δημάκης                           Παναγιώτης Λόφτσαλης

 

 

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ:

  1. Οι ηλικιακοί περιορισμοί του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου της υποπαρ. Α της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) καταργούνται. Οι συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου καταβάλλονται στους επιζώντες συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ακόμα και μετά την παρέλευση τριετίας.
  2. Η περ. α΄ της υποπαρ. Β της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους».

  1. Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 οι λέξεις «πέντε (5) ετών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τριών (3) ετών».
  2. Στην περ. α΄ της υποπαρ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 οι λέξεις «ποσοστό 50%» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ποσοστό 70%».
  3. Η περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως της χρονικής διάρκειας της εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, το 50% της σύνταξης, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων ορίων των περ. α΄, β΄ και γ΄ της υποπαρ. Β της παρ. 4.»

  1. Στην παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν το ποσό της σύνταξης, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι μεγαλύτερο του καταβαλλόμενου κατά την 12.5.2016 ποσού σύνταξης, τα ποσοστά της υποπαρ. Α της παρ. 4 υπολογίζονται επί του μεγαλύτερου ως άνω ποσού. Αν το ποσό της σύνταξης, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι μικρότερο του καταβαλλόμενου κατά την 12.5.2016 ποσού, τα ποσοστά της υποπαρ. Α της παρ. 4 υπολογίζονται επί του καταβαλλόμενου ως άνω ποσού.»

  1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και σε όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4387/2016.

 

 

Please follow and like us: