LOGO

Ημερομηνία : 28/3/2019

Αριθμ. Πρωτ. : 45

 

ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης

       κ. Τάσο Πετρόπουλο

Κοιν.:  ΕΦΚΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

Γενική Δ/νση απονομής συντάξεων

Τμήμα απονομής συντάξεων

 Τμήμα Νομοθεσίας συντάξεων

        (Ακαδημίας 22 ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ)

ΘΕΜΑ:    «Εφαρμογή  των  διατάξεων  του  άρθρου  1  του  ν  4554/2018 σχετικά  με  την  έναρξη    του  δικαιώματος  συνταξιοδότησης  από  τον ΕΦΚΑ »  

Σχετ. : εγκύκλιος 42/2018 , έγγραφο ΕΦΚΑ  Σ80/1/16692

Γνωστοποίηση    από    ΔΕΔΔΗΕ /ΔΑΝΠ    για ενημέρωση του προσωπικού α.π.: 2010/30-1-2019

Μας  τέθηκε το ερώτημα από πολλούς συνταξιούχους του ΕΦΚΑ /ΤΑΠ- ΔΕΗ, πρώην μισθωτών   του ομίλου ΔΕΗ, οι οποίοι αποχώρησαν από την υπηρεσία     υποβάλλοντας  αίτηση  παραίτησης     από  τα  μεσάνυχτα  της

30/11/2018 , όπως προβλέπεται  στο άρθρο 36 του ΚΚΠ/ΔΕΗ ,με προσδοκία συνταξιοδότησης   την   1/12/2018, υποβάλλοντας   ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης την 1/12/2018 και  τους κοινοποιήθηκε  από τον ΕΦΚΑ  ότι ως   ημερομηνία συνταξιοδότησης τους θεωρείται η 1/1/2019   και έχουν απώλεια μιας (1) σύνταξης . Ανάλογο ερώτημα   τίθεται και από τους ήδη συνταξιούχους του Δημοσίου , οι οποίοι έχουν απώλεια  3 συντάξεων , αφού η λύση της υπαλληλικής τους σχέσης έγινε πχ 15/11/2018 και το ΔΑΥΚ καταχωρίστηκε τον 1/2019  και η σύνταξη τους  θα έχει έναρξη  1/2/2019 .

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1   του ν 4554/18 τίθενται ενιαίοι κανόνες για όλα τα Ταμεία Κύριας ασφάλισης και το Δημόσιο, ως προς την έναρξη και λήξη συνταξιοδότησης, εφαρμόζονται όμως  οι  λοιπές σχετικές με το ζήτημα αυτό διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν2690/1999),εξακολουθούν να τηρούνται οι διαδικασίες συμπλήρωσης  του Δ.Α.Υ.Κ , το οποίο είναι αδύνατο να συμπληρωθεί την επομένη της λύσης της σύμβασης.  Αν  θεωρηθεί     ως  ημερομηνία  έναρξης  συνταξιοδότησης η επομένη  πρώτη  του  μήνα  που  έπεται του  μήνα  κατάθεσης    του  ΔΑΥΚ, υπάρχει απώλεια 3 (τριών ) συντάξεων.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :

Στα πλαίσια της «ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ » ψηφίστηκαν   διατάξεις, με αποτέλεσμα την έλλειψη  ασφάλειας δικαίου.

Συγκεκριμένα οι μισθωτοί του ομίλου ΔΕΗ   και πρώην ασφαλισμένοι του  ΟΑΠ-ΔΕΗ διέπονται από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ , ο οποίος έχει ως αφετηρία τον καταστατικό νόμο   4491/66. Στο άρθρο 13 του ν 4491/66   σχετικά με την έναρξη  δικαιώματος στη σύνταξη αναφέρεται ότι «άρχεται από της πρώτης του  επομένου  μηνός  εκείνου  κατά  τον  οποίον  επήλθε  η  ανικανότητα  ,ο θάνατος ή αποχώρησε ο ασφαλισμένος από την υπηρεσία του και εφόσον παύσουν οι καταβαλλόμενες   από ΔΕΗ στον αποχωρήσαντα ή τους κληρονόμους του θανόντα    αποδοχές ενεργείας».Επειδή οι αποδοχές ενεργείας καταβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα της παραίτησης , η οποία εκ του Κανονισμού δεν μπορεί να γίνει   νωρίτερα από τα μεσάνυχτα   της τελευταίας ημέρας του μήνα, η αίτηση συνταξιοδότησης κατατίθεται την επομένη ημέρα της παραίτησης  και η καταβολή της σύνταξης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν 4554/18, τον επόμενο μήνα .Δηλ. στερείται  ο συνταξιούχος  στην καλύτερη περίπτωση μία (1) σύνταξη και στη χειρότερη 3 συντάξεις .Γεννάται δε το εύλογο ερώτημα , αυτό τα διάστημα που μεσολαβεί που δεν είναι μισθωτός  αφού έχουν παύσει οι αποδοχές ενεργείας  και δεν είναι ούτε συνταξιούχος , βασικά δεν είναι ούτε ασφαλισμένος, τι είναι ;

Το σύστημα ΟΠΣ  του ΕΦΚΑ  για την καταχώριση  της ηλεκτρονικής αίτησης   για προσωρινή σύνταξη  έχει πολλές αδυναμίες  και λειτουργεί μόνο ορθά για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ   Δεν υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης της αίτησης νωρίτερα με μεταγενέστερη ημερομηνία, ώστε να μη χάσει ο συνταξιούχος, που δεν είναι ασφαλισμένος του ΙΚΑ , μία σύνταξη . Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ   δεν   έχουν αυτό το πρόβλημα γιατί αυτή η διάταξη ίσχυε   στο ΙΚΑ και επεκτάθηκε   για όλα τα Ταμεία, χωρίς την εξέταση των προβλημάτων που προκύπτουν από μία λανθασμένη εκτίμηση.

Η απώλεια συντάξεων χωρίς ευθύνη του συνταξιούχου, για διαδικαστικούς λόγους, θίγει τον θεσμό της Κοινωνικής Ασφάλισης .Η σύνταξη είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα και τα  κοινωνικά δικαιώματα  έχουν  κοινωνικό περιεχόμενο και δεσμευτική ισχύ, ενώ αποτελούν εξειδικεύσεις της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου, όπως αυτό ρυθμίζεται  στο άρθρο 25 παρ 1 εδ α’ Συντ. Το περιεχόμενο της εκδηλώνεται κυρίως με τη μορφή του σχετικού κοινωνικού κεκτημένου.  Εφόσον  ο  νομοθέτης  ανταποκρίθηκε  στη συνταγματική εντολή περί κοινωνικού δικαιώματος και στην προκειμένη περίπτωση     είχε  παραμείνει  η  διάταξη  αυτή  σε  ισχύ  από  το  1966,  η κατάργηση της  με συνέπεια απώλειας μίας ή και περισσότερες συντάξεις για διαδικαστικούς λόγους   δεν είναι βάσιμη  και δεν τεκμηριώνεται .

Ο απαραβίαστος   πυρήνας του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης καλύπτει τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση, τη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών οργανισμών, την έκταση των ασφαλιστικών κινδύνων και τις προϋποθέσεις των  ασφαλιστικών  παροχών.  Η  επιδίωξη  του  συνταγματικού  σκοπού  της Κοινωνικής ασφάλισης νοείται στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης τεχνικής  και υλοποίησης με κάποια ιδιαίτερα οργανωτικά μέσα των οποίων η αλλοίωση αντίκειται στην συνταγματική προστασία του κοινωνικοασφαλιστικού  θεσμού. Η  αλλοίωση   δε αυτή που έχει ως συνέπεια απώλειας εισοδήματος  έρχεται και σε αντίθεση με το ΕΔΔΑ  που έχει κρίνει ότι η θέση  σε ισχύ νομοθεσίας για την καταβολή σύνταξης δημιουργεί ένα οικονομικό συμφέρον στα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου  1  του  Πρώτου  Πρωτοκόλλου.  Μάλιστα  το  δικαίωμα  για  σύνταξη μπορεί να εξομοιωθεί   με περιουσιακό   δικαίωμα όταν έχουν καταβληθεί εισφορές.

Η κατάργηση της   μίας σύνταξης   ή και περισσοτέρων, όπως εφαρμόζεται      με τη ψήφιση της επίμαχης διάταξης, αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα για σεβασμό της περιουσίας και το δικαιολογημένο   ή μη αυτής εξετάζεται  υπό το πρίσμα του πρώτου κανόνα  του άρθρου 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου.

Παρακαλούμε  όπως τροποποιήσετε τις διατάξεις του άρθρου 1 ή βελτιώσετε το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα της καταχώρισης των αιτήσεων με μεταγενέστερη ημερομηνία.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ

     Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας

 

Αναστάσιος Δημάκης                         Παναγιώτης Λόφτσαλης

 


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Ε.Η.

Αρ. εγγρ. Πρωτ. Κοζάνης 12/31-1-2012

Βασ. Κωνσταντίνου (Πάροδος) 6Α – 50200 – τηλ. : 2463504089, κιν.:6972423013

e-mail:ssyndei@gmail.com

Web site: http://ssdei.gr

Please follow and like us: